Variety Registration   R138

[BelahanR138.jpg]

[BijiR138.jpg]

[BuahR138.jpg]

[Isi R138.jpg]

[Sebiji R138.jpg]